ព្រះធម្មបទ ៣៤ គាថា


Download (PDF, 264KB)

បានទស្សនា: 906

មតិរបស់អ្នក!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *