បង្រៀនព្រះធម៌តាម​ ផាលថក​(ដោយ ភិក្ខុអគ្គចិត្តោ​​ យ៉ុន យី)​ ០៦ដោយភិក្ខុ អគ្គចិត្តោ យ៉ុន យីបានទស្សនា: 998

មតិរបស់អ្នក!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *