ព្រះធម៌ទេសនា(សម្ដែងនៅប្រទេសបារាំង)​០១សម្តែងដោយព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជាបានទស្សនា: 619

មតិរបស់អ្នក!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *