ព្រះធម៌ទេស​នា(អកុសលធម៌៩កង)សម្តែងដោយព្រះភិក្ខុ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជាបានទស្សនា: 1085

មតិរបស់អ្នក!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *